Wyniki pracy za m-c październik

Działania Straży Miejskiej w październiku br.

W październiku br. strażnicy miejscy ujawnili 69 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

11 osób nietrzeźwych zostało odwiezionych przez strażników do Izby Wytrzeźwień w Warszawie, a 14 zostało przekazanych rodzinom.

Ujawniono 94 wykroczenia dotyczące naruszenia przepisów porządkowych, tj. z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Legionowo.

Wykroczenia te obejmują m. in. utrzymanie porządku na posesjach, wyprowadzanie psów bez zabezpieczeń czy niesprzątanie po swoich pupilach.

Sporządzono 17 wniosków do Sądu obejmujących wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, a jedną sprawę przekazano Policji.

Ponadto poza wykonywaniem tzw. zadań stałych strażnicy miejscy w m-cu październiku odholowali 1 pojazd oraz zabezpieczali:

1.Przemarsz ,,Różowej wstążki”.

2. Procesję z Figurka Matki Bożej Fatimskiej.