Uprawnienia

Zgodnie z ustawą strażnik ma prawo do:

 •  udzielania pouczeń,
 •  legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 •  ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia,
 •  nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 •  dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych,
 •  usuwania pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół,
 •  wydawania poleceń,
 •  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 •  obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
 •  stosowania środków przymusu bezpośredniego:
 1. siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obronnych,
 2. kajdanek,
 3. pałki obronnej wielofunkcyjnej,
 4. psy i konie służbowe,
 5. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.),
 6. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 7. ręczne miotacze gazu.