Kto może zostać strażnikiem

 

Strażnikiem miejskim może być osoba, która:

 

– posiada obywatelstwo polskie

– ukończyła 21 lat

– korzysta z pełni praw publicznych

– posiada co najmniej wykształcenie średnie

– cieszy się nienaganna opinią

– jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym

– nie była karana sądownie

– ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Strażnik gminny (miejski) podlega obowiązkowemu przeszkoleniu podstawowemu, które odbywa w pierwszym roku zatrudnienia. W tym czasie zatrudniony jest na czas określony. Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić dopiero po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym przeszkolenia podstawowego i złożeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez komendanta wojewódzkiego Policji.

Komentarze zamknięte.