Obowiązki

 

Do obowiązków strażnika należy w szczególności:

 

1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

 

2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

 

3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

 

4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

 

6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 

7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, z tym, że nie mają prawa do strajku. W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej ani bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowe

Komentarze zamknięte.