Uprawnienia

 

Zgodnie z ustawą strażnik ma prawo do:

 

– udzielania pouczeń,

 

– legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

 

– ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia,

 

– nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

 

– dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych,

 

– usuwania pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół,

 

– wydawania poleceń,

 

– żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

 

– obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

 

– stosowania środków przymusu bezpośredniego:

 

1. siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obronnych,

 

2. kajdanek,

 

3. pałki obronnej wielofunkcyjnej,

 

4. psy i konie służbowe,

 

5. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.),

 

6. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

 

7. ręczne miotacze gazu.

Komentarze zamknięte.