Dostałem wezwanie – co zrobić?

Gdy za wycieraczką samochodu znajdziesz wezwanie do stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej pamiętaj:

– Osoba wezwana zobowiązana jest do osobistego stawienia się w siedzibie Straży Miejskiej w miejscu i czasie wskazanym w wezwaniu. W chwili zgłoszenia się należy posiadać dowód osobisty.

Straż Miejska, zgodnie z art. II pkt 2 ustawy o strażach gminnych ma prawo do kontroli ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach ruchu drogowego.
Strażnicy, wykonując zadania określone w ustawie o strażach gminnych mają między innymi prawo do:
– nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art. 12 ust. I pkt 4 ustawy o strażach gminnych).
– dokonywania czynności sprawdzających , w tym wzywania osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia do składania wyjaśnień. Kierowania wniosków o ukaranie do sądu grodzkiego, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

W przypadku niezgłoszenia się na wezwanie Straży Miejskiej w toku czynności wyjaśniających, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie obwinionego.