Kontakt

Straż Miejska w Legionowie
ul. Jagiellońska 26B
Godziny pracy: Poniedziałek  – Sobota 7:00 – 23:00

Adres do korespondencji:
ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Ochrona danych osobowych (z wyłączeniem USC, ewidencji ludności , dowodów osobistych, potwierdzenia profilu zaufanego)

Szanowni Państwo, klienci Urzędu Miasta Legionowo

Od 25 maja 2018 roku stosuje się ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informuję, że:

1. Przetwarzanie danych w Urzędzie Miasta Legionowo jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo. Adres siedziby Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. Tel. 22 766 20 31, E-Mail: prezydent.miasta@um.legionowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://legionowo.pl/pl/kontakt/pytanie-do-prezydenta/zadaj-pytanie, lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J.Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

W Urzędzie Miasta Legionowo powołano inspektora ochrony danych (IOD). Inspektorem ochrony danych jest Pan Norbert Ciecierski

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@um.legionowo.pl, tel. 694 445 596.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy.

art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

5. Państwa dane osobowe będą przechowy.wane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

6. Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.

Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (pdf)

Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (pdf)

Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) (pdf)

Klauzula informacyjna (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) (pdf)